A A A+

Leczenie świerzbu.

Żele stosuje się w leczeniu zakażeń świerzbowcem u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 2 miesiąca życia.

Dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat powinny być leczone wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Permetryna Scabinol® FORTE
żel 5% w tubie 60 g
Permetryna Scabinol®
żel 4% w tubie 40 g
Ulotka dla pacjenta Permetryna Scabinol® FORTE 5%
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Permetryna Scabinol FORTE, 50 mg/g, żel

Permethrinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
 • Co to jest lek Permetryna Scabinol FORTE i w jakim celu się go stosuje
 • Informacje ważne przed zastosowaniem lek Permetryna Scabinol FORTE
 • Jak stosować lek Permetryna Scabinol FORTE
 • Możliwe działania niepożądane
 • Jak przechowywać lek Permetryna Scabinol FORTE
 • Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Permetryna Scabinol FORTE i w jakim celu się go stosuje
Permetryna Scabinol FORTE to lek przeciwświerzbowy do stosowania miejscowego. Żel jest stosowany do leczenia zakażeń świerzbowcem u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku co najmniej 2 miesięcy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Permetryna Scabinol FORTE
Kiedy nie stosować leku Permetryna Scabinol FORTE:
 •  jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, inne substancje z grupy pyretroidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Permetryna Scabinol FORTE (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Permetryna Scabinol FORTE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli leczone są niemowlęta – patrz punkt „Dzieci w wieku do 23 miesięcy”
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na chryzantemy/złocień lub inne z rodziny Astrowate - lek Permetryna Scabinol FORTE należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Do podania na skórę. Nie połykać.
 • Osoby nakładające żel mogą nosić rękawiczki, aby uniknąć ewentualnego podrażnienia dłoni.
 • pomimo, że toksyczność ostra leku jest niewielka, długotrwałe stosowanie nie jest dozwolone, ponieważ długotrwała ekspozycja permetrynę może prowadzić do działania neurotoksycznego, w szczególności u młodszych dzieci;
 • Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi (wewnątrz nosa lub gardła, okolice narządów płciowych) i otwartymi ranami.
 • Pomimo, że toksyczność ostra leku jest niewielka, długotrwałe stosowanie nie jest dozwolone, ponieważ długotrwała ekspozycja na permetrynę może prowadzić do działania neurotoksycznego, w szczególności u młodszych dzieci.
 • Lek Permetryna Scabinol FORTE jest szkodliwy dla wszystkich rodzajów owadów i organizmów wodnych (ryby, algi, rozwielitka). Należy unikać dostania się leku Permetryna Scabinol FORTE do akwarium lub terrarium. Ten lek jest również szkodliwy dla bezkręgowców oraz organizmów żyjących w osadach dennych i glebie.
 • Lek Permetryna Scabinol FORTE może nasilać objawy astmy lub wyprysku.
Dzieci w wieku do 23 miesięcy
O ile nie zalecił tego lekarz, nie należy stosować leku Permetryna Scabinol FORTE u noworodków i niemowląt w wieku do 2 miesiąca. Nie ma odpowiedniego doświadczenia dotyczącego stosowania u niemowląt i małych dzieci. Dzieci w wieku do 23 miesięcy powinny być leczone wyłącznie pod uważnym nadzorem lekarza.

Lek Permetryna Scabinol FORTE a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym o lekach wydawanych bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Permetryna Scabinol FORTE z innymi lekami. W przypadku stosowania kortykosteroidów podawanych na skórę należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ leczenie świerzbu może być mniej skuteczne.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, a lek powinien być stosowany jedynie w przypadku wyraźnej konieczności. Podczas stosowania leku oraz co najmniej przez tydzień po zastosowaniu leku zaleca się powstrzymanie się od karmienia piersią. Brak jest danych wskazujących na wpływ tego leku na płodność w przypadku stosowania w leczeniu świerzbu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Permetryna Scabinol FORTE nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Permetryna Scabinol FORTE zawiera alkohol (etanol)
Ten lek zawiera 100 mg alkoholu (etanolu) w każdym gramie żelu. Może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.

3. Jak stosować lek Permetryna Scabinol FORTE
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrożnie nałożyć cienką warstwę żelu na skórę (patrz punkt “Jak i kiedy należy stosować lek Permetryna Scabinol FORTE?”).

Tabela przybliżonego dawkowania

WIEK
DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
nałożyć do 30 g żelu (co odpowiada jednej ½ tuby 60 g)
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
nałożyć do 15 g żelu (co odpowiada ¼ tuby 60 g)
Dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy do 5 lat
nałożyć do 7,5 g żelu (co odpowiada ⅛ tuby 60 g)
Noworodki i niemowlęta w wieku poniżej 2 miesięcy
dostępna jest tylko ograniczona ilość danych dotyczących tej grupy wiekowej i nie można podać zalecanego dawkowania (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Dawkę można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta i indywidualnej powierzchni ciała. Na przykład niektórzy dorośli mogą wymagać zastosowania większej ilości żelu.

Jak i kiedy należy stosować lek Permetryna Scabinol FORTE?

Lek Permetryna Scabinol FORTE jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. By przekłuć tubę należy zdjąć zakrętkę i nałożyć ją drugą stroną na szyjkę tuby, mocno nacisnąć i przekręcić.
Należy uważać, aby żel nie dostał się do oczu, nie miał kontaktu z błonami śluzowymi (wewnątrz nosa lub gardła, okolice narządów płciowych) lub otwartymi ranami. W razie przypadkowego kontaktu dokładnie spłukać miejsce kontaktu wodą.

Dorośli stosować jak u dorosłych, ale nanieść lek również na szyję, twarz, uszy i skórę głowy. Nie należy stosować leku na obszarach wokół ust, skąd może być zlizany i na obszarach wokół oczu. Jeżeli to konieczne można nałożyć dziecku rękawiczki.

Dzieci poniżej 2 miesięcy: Dorośli powinni nakładać żel na całe ciało, w tym na szyję, dłonie i podeszwy stóp. Głowę i twarz można pominąć, chyba że na tym obszarze występują miejsca dotknięte świerzbem. Podczas nakładania należy zwrócić szczególną uwagę na obszar między palcami rąk i nóg (również pod paznokciami rąk i stóp), nadgarstki, łokcie, pachy, zewnętrzne narządy płciowe oraz pośladki.

Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież powinni równomiernie rozprowadzić żel na całym ciele, w tym na dłoniach, podeszwach stóp, szyi, twarzy, uszach i skórze głowy. Okolice ust (ponieważ żel można zlizać) oraz okolice oczu należy pominąć.
Nie należy pozwalać dziecku zlizać żelu z rąk. W razie konieczności dzieci powinny nosić rękawiczki. Brak odpowiedniego doświadczenia dotyczącego stosowania u niemowląt i małych dzieci. Dlatego leczenie dzieci w wieku do 23 miesięcy powinno odbywać się wyłącznie pod uważną kontrolą lekarską.

Pacjenci w podeszłym wieku Dzieci i młodzież powinni równomiernie rozprowadzić żel na całym ciele, w tym na dłoniach, podeszwach stóp, szyi, twarzy, uszach i skórze głowy. Okolice ust (ponieważ żel można zlizać) oraz okolice oczu należy pominąć.
Nie należy pozwalać dziecku zlizać żelu z rąk. W razie konieczności dzieci powinny nosić rękawiczki. Brak odpowiedniego doświadczenia dotyczącego stosowania u niemowląt i małych dzieci. Dlatego leczenie dzieci w wieku do 23 miesięcy powinno odbywać się wyłącznie pod uważną kontrolą lekarską.

Jak długo należy stosować lek Permetryna Scabinol FORTE? Zazwyczaj jedno zastosowanie leku Permetryna Scabinol FORTE jest wystarczające. Należy pozostawić żel na skórze na co najmniej osiem godzin, na przykład na całą noc. Należy unikać kąpieli, prysznica lub mycia się w tym okresie, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność leczenia. Jeśli wyjątkowo zachodzi konieczność umycia rąk w ciągu ośmiu godzin, należy ponownie nałożyć żel na dłonie i okolice nadgarstków. To samo dotyczy konieczności mycia innych obszarów leczonej skóry (pośladki, zewnętrzne narządy płciowe).

Po 8-14 godzinach należy wziąć prysznic lub umyć skórę wodą z mydłem. Pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji użytkowania, pojedyncze zastosowanie jest na ogół wystarczające do skutecznego leczenia. Jednak w przypadku uporczywego lub nawracającego zakażenia może być konieczne powtórzenie zabiegu po 14 dniach, ale nie wcześniej niż po 7 dniach od pierwszego zastosowania.

Ważne jest również przestrzeganie ogólnych zasad zwalczania pasożytów:
 • osoby mające kontakt z osobą zakażoną powinny być leczone w tym samym czasie, nawet jeśli nie wykazują objawów zakażenia;
 • odzież i pościel należy zmienić przed leczeniem i po leczeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Permetryna Scabinol FORTE: W przypadku nałożenia na skórę większej ilości leku Permetryna Scabinol FORTE niż zalecana, należy ją zmyć ciepłą wodą z mydłem. W przypadku stosowania miejscowego ogólnoustrojowe przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne ze względu na bardzo małe wchłanianie przez skórę. Przypadkowe połknięcie dużej ilości leku może wywołać objawy przedawkowania. Jeśli osoba dorosła lub dziecko przypadkowo połknie lek Permetryna Scabinol FORTE, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym ośrodkiem opieki medycznej.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Permetryna Scabinol FORTE może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości należy natychmiast skonsultować się z lekarzem! W takim przypadku nie wolno już stosować leku Permetryna Scabinol FORTE.

Często: mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 10 osób
Często występującymi działaniami niepożądanymi są swędzenie (świąd), zaczerwienienie skóry lub nietypowe odczucia skórne (parestezje), takie jak mrowienie, kłucie, uczucie pieczenia skóry oraz suchość skóry. Jednak takie objawy mogą również wystąpić w wyniku samej choroby. Jako kontynuację pielęgnacji skóry suchej zalecane są preparaty nawilżające i kąpiele olejowe. Swędzenie i wysypka skórna (wyprysk poświerzbowy) mogą utrzymywać się do czterech tygodni po zakończeniu leczenia. Jest to spowodowane reakcją na martwe świerzbowce. Jeśli po zastosowaniu leku Permetryna Scabinol FORTE pacjent ma wrażenie, że choroba nie ustępuje, przed ponownym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób
Ból głowy może wystąpić rzadko.

Bardzo rzadko: mogą występować z częstością do 1 na 10 000 osób
W czasie stosowania leku Permetryna Scabinol FORTE bardzo rzadko zgłaszano zmiany skórne (złuszczenie skóry), zapalenie mieszków włosowych i zmniejszoną pigmentację skóry.
Osoby wrażliwe lub alergiczne zgłaszały trudności w oddychaniu w czasie stosowania substancji z grupy pochodnych piretryny.

Częstość nieznana: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Na skórze mogą wystąpić reakcje nietolerancji (reakcje alergii kontaktowej), objawiające się swędzeniem, zaczerwienieniem, pęcherzami lub pokrzywką. Reakcje te mogą również rozprzestrzeniać się poza leczony obszar skóry.
Mogą pojawić się nudności. Wymioty nie były zgłaszane po zastosowaniu leku Permetryna Scabinol FORTE, ale są znane w związku z innymi lekami zawierającymi permetrynę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Obejmuje to wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w tej ulotce.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01; faks: + 48 22 492 13 09; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Permetryna Scabinol FORTE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie stosować leku Permetryna Scabinol FORTE po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. Ten lek jest toksyczny dla organizmów wodnych, organizmów żyjących w osadach dennych i glebie. Dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie powyższej instrukcji i zapytanie farmaceuty o prawidłowe usuwanie tego produktu w celu ochrony środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Permetryna Scabinol FORTE
 • Substancją czynną leku jest permetryna 50 mg/g;
 • Pozostałe składniki to etanol (96%), karbomer 980, trolamina, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Permetryna Scabinol FORTE i co zawiera opakowanie
Permetryna Scabinol FORTE to nieprzezroczysty żel o barwie białej do kremowej. Tuba aluminiowa z membraną pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowo-fenolowym, z zakrętką z polipropylenu z przebijakiem, zawierająca 60 g żelu, zapakowana w tekturowe pudełko wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMP"
Vietalvas 1
LV-1009 Ryga
Łotwa

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego
Mercapharm Sp. z o.o.
ul. Świętopełka 39
81-524 Gdynia
e-mail: zamowienia@mercapharm.com.pl
Tel.: +48 509 368 531

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Permethrin Axonia
Estonia: Permetriin LMP
Holandia: Permetrine Prolepha 50 mg/g, gel
Polska: Permetryna Scabinol FORTE
Portugalia: Permetrina LMP
Słowacja: Permethrin Axonia 50 mg/g gel
Węgry: Scabithrin

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2023
Ulotka dla pacjenta Permetryna Scabinol® 4%
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PERMETRYNA SCABINOL®, 40 mg/g, żel

Permethrinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
 • Co to jest Permetryna Scabinol i w jakim celu się go stosuje
 • Informacje ważne przed zastosowaniem Permetryna Scabinol
 • Jak stosować Permetryna Scabinol
 • Możliwe działania niepożądane
 • Jak przechowywać Permetryna Scabinol
 • Zawartość opakowania i inne informacje

1.  Co to jest Permetryna Scabinol i w jakim celu się go stosuje
Permetryna Scabinol to lek przeciwświerzbowy do stosowania miejscowego. Żel jest stosowany do leczenia zakażeń świerzbowcem u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku co najmniej 2 miesięcy.

2.  Informacje ważne przed zastosowaniem Permetryna Scabinol
Kiedy nie stosować Permetryna Scabinol:
 •  jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, inne substancje z grupy pyretroidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Permetryna Scabinol (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Do podania na skórę. Nie połykać.
 • unikać kontaktu leku z oczami. Żel może powodować podrażnienie oczu. Unikać kontaktu z innymi błonami śluzowymi (nos, usta, genitalia itd.) i otwartymi ranami. W razie kontaktu należy przemyć te miejsca niezwłocznie dużą ilością wody;
 • pomimo, że toksyczność ostra leku jest niewielka, długotrwałe stosowanie nie jest dozwolone, ponieważ długotrwała ekspozycja permetrynę może prowadzić do działania neurotoksycznego, w szczególności u młodszych dzieci;
 • osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością (alergią) na rośliny z rodzaju złocieni lub na inne z rodziny Astrowate powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku;
 • ważne jest by zapewnić przebieg leczenia zgodnie z podanymi zaleceniami (zwłaszcza zaleceniami dotyczącymi czasu pozostawania żelu na skórze i ponownego nałożenia żelu na miejsca, które umyto w czasie stosowania), ponieważ zgłaszano przypadki nieskuteczności leczenia w razie braku stosowania się do podanych zasad.
Dzieci
Permetryna Scabinol nie jest zalecany do stosowania u niemowląt do 2 miesiąca życia, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. Dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat powinny być leczone wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Permetryna Scabinol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym o lekach wydawanych bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Permetryna Scabinol z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, a lek powinien być stosowany jedynie w przypadku wyraźnej konieczności. Podczas stosowania leku oraz co najmniej przez tydzień po zastosowaniu leku zaleca się powstrzymanie od karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Permetryna Scabinol nie powinna wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek jest szkodliwy dla wszystkich rodzajów owadów i organizmów wodnych (ryby, algi, dafnia). Należy unikać zanieczyszczenia lekiem akwarium.

3.   Jak stosować Permetryna Scabinol
Do podania na skórę. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

By przekłuć tubę należy zdjąć zakrętkę i nałożyć ją drugą stroną na szyjkę tuby, mocno nacisnąć i przekręcić.

Osoby nakładające żel mogą stosować rękawiczki w celu uniknięcia możliwego podrażnienia rąk. Nałożyć cienką warstwę żelu na powierzchnię czystej, suchej i zimnej skóry. Nie należy brać gorącej kąpieli lub prysznica bezpośrednio przed zastosowaniem leku. Żel można całkowicie wmasować w skórę, w związku z tym nie ma potrzeby nakładania kolejnych porcji żelu do momentu jego widoczności na skórze. Zalecenia dotyczące dawkowania podane w tej ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Ze względu na to, że osoby mogą znacząco różnić się wielkością, konieczne może być zastosowanie nieco większej lub nieco mniejszej ilości żelu, by całkowicie pokryć ciało.

Permetryna Scabinol należy pozostawić na skórze przez 14 godzin, ale nie krócej niż na 8 godzin. Jeżeli w tym okresie jakiekolwiek części ciała, na które był stosowany lek były myte, należy go ponownie nałożyć na te miejsca. Całe ciało należy dokładnie umyć 8 - 14 godzin po nałożeniu żelu tj. poprzez kąpiel.

Permetryna Scabinol powinien być stosowany jednorazowo. Żel jest stosowany ponownie jeżeli świąd nie ustąpił lub jeżeli nastąpił nawrót świądu i jeżeli pojawiły się nowe obszary skóry zakażone świerzbowcem. Drugie zastosowanie może mieć miejsce nie wcześniej niż po 7 dniach po pierwszym zastosowaniu.

Ważne jest, by stosować się do ogólnych zasad eradykacji (eliminacji) pasożytów:
 • osoby mające kontakt z osobą zakażoną powinny być leczone w tym samym czasie, nawet jeżeli nie wykazują objawów zakażenia;
 • paznokcie powinny być skrócone i utrzymywane w czystości;
 • ubrania przeznaczone do prania, pościel, ręczniki powinny być zmieniane codziennie przez co najmniej 7 dni i prane w wysokich temperaturach (co najmniej 60 ºC);
 • ubrania (nieprzeznaczone do prania w wodzie np. odzież wierzchnia) powinny być przechowywane w szczelnych plastikowych torbach przez co najmniej 7 dni;
 • dywany, łóżka, materace i meble tapicerowane powinny być odkurzane.
Jeżeli w ciągu 4 tygodni nie nastąpi poprawa lub stan pacjenta pogorszy się należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Permetryna Scabinol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 2 lat: nanieść Permetryna Scabinol na całe ciało z wyjątkiem głowy i twarzy, o ile nie są zakażone. Należy zwrócić uwagę na obszary skóry pomiędzy palcami dłoni i stóp, pod paznokciami, na nadgarstkach, pod pachami, zewnętrznych narządów płciowych, piersi i pośladków.

Dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat: stosować jak u dorosłych, ale nanieść lek również na szyję, twarz, uszy i skórę głowy. Nie należy stosować leku na obszarach wokół ust, skąd może być zlizany i na obszarach wokół oczu. Jeżeli to konieczne można nałożyć dziecku rękawiczki.

Dzieci poniżej 2 miesięcy: doświadczenie w tej grupie jest bardzo ograniczone, stąd nie można podać zalecanego dawkowania.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): stosować jak u dorosłych, ale nanieść lek również na szyję, twarz, uszy i skórę głowy.  Unikać stosowania w miejscach wokół oczu.

Tabela przybliżonego dawkowania
WIEK
DAWKOWANIE (może się różnić zależnie od powierzchni ciała
poddanej leczeniu)
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci powyżej 12 lat
Do 1 tuby. Nieliczni dorośli mogą wymagać zastosowania
dodatkowej tuby, ale nie należy stosować więcej niż 2 tuby
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Do 1/2 tuby
Dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy do 5 lat
Do 1/4 tuby
Po zakończeniu leczenia niezużyty lek należy usunąć
Sucha skóra może być leczona produktami nawilżającymi po zakończeniu leczenia permetryną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Permetryna Scabinol
W przypadku nałożenia na skórę większej niż zalecana dawki leku Permetryna Scabinol, należy zmyć nadmiar z użyciem ciepłej wody z mydłem. Podczas stosowania miejscowego, przedawkowanie ogólnoustrojowe jest mało prawdopodobne ze względu na bardzo niskie wchłanianie przez skórę. Przypadkowe połknięcie dużej ilości leku może wywołać przedawkowanie. Jeżeli dziecko przypadkowo połknęło Permetryna Scabinol, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym ośrodkiem opieki medycznej.

4.  Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Permetryna Scabinol może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są łagodne i przemijające reakcje skórne jak wysypka, świąd i parestezje skórne w postaci uczucia kłucia, pieczenia lub mrowienia. U pacjentów leczonych ze względu na świerzb takie działania mogą utrzymywać się przez 2 tygodnie lub w niektórych przypadkach nawet do 4 tygodni, pomimo skutecznego leczenia. Uważa się, że jest to wywołane reakcją alergiczną na martwe świerzbowce pod skórą i niekoniecznie wskazuje na nieskuteczność leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często (1 z 10): wysypka, świąd, rumień, wyprysk, złuszczanie się skóry/sucha skóra.
Bardzo rzadko (1 z 10 000): odbarwienie (hipopigmentacja skóry), zakażenie skóry (zapalenie mieszków włosowych).
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka.

Zaburzenia układu nerwowego
Często (1 z 10): parestezje, pieczenie, kłucie, mrowienie.

Zaburzenia układu oddechowego i klatki piersiowej
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości objawiające się dusznością.

Zaburzenia żołądka i jelit
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nudności, biegunka.

U pacjentów zarażonych świerzbowcem, dyskomfort skóry, zwykle opisywany jako pieczenie, kłucie lub mrowienie, występuje u niektórych osób wkrótce po nałożeniu żelu. Zjawisko występuje częściej u pacjentów z ciężkim zakażeniem świerzbowcem i jest zazwyczaj łagodne i przemijające. Inne przemijające objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia skóry, włączając rumień, obrzęk, wyprysk, wysypkę i świąd, które mogą wystąpić po leczeniu świerzbu z użyciem żelu, są ogólnie uznawane za część zwykłych objawów po zakażeniu świerzbowcem.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, fax: +48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.  Jak przechowywać Permetryna Scabinol
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Nie stosować leku Permetryna Scabinol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.  Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Permetryna Scabinol
 • Substancją czynną leku jest permetryna 40 mg/g.
 • Pozostałe składniki to etanol (96%), karbomer 980, trolamina, woda oczyszczona.
Jak wygląda Permetryna Scabinol i co zawiera opakowanie
Permetryna Scabinol to nieprzezroczysty żel o barwie od białej do kremowej. Opakowanie - tuba aluminiowa z membraną od wewnątrz pokryta lakierem epoksydowo-fenolowym, z zakrętką z polipropylenu z przebijakiem, zawierająca 40 g żelu, zapakowana w kartonowe pudełko z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMP"
Vietalvas 1
1009 Ryga
Łotwa

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego
Mercapharm Sp. z o.o.
ul. Świętopełka 39
81-524 Gdynia
e-mail: zamowienia@mercapharm.com.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Łotwa:  Permetrīns LMP 40 mg/g gels
Polska:   Permetryna Scabinol

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2021
Ten serwis informacyjny dedykujemy pacjentom. Jeżeli jesteś lekarzem lub farmaceutą zapraszamy do odwiedzenia serwisu reklamowego (treści reklamowe zastrzeżone kodem PIN).
Dowiedz się więcej

Zgłoś działanie niepożądane produktu leczniczego

Zgłoś poprzez formularz online
Systemu Monitorowania Zagrożeń
Zgłoś działanie
Zgłoś poprzez aplikację Mobit Skaner
skanując kod QR z opakowania leku
Sprawdź jak zgłosić

Serwis informacyjny nie korzysta z plików cookies, ani nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych.

Właścicielem domeny i serwisu jest Podmiot odpowiedzialny i wytwórca LMP SIA, Vietalvas 1, 1009 Ryga, Łotwa. Przedstawicielem Podmiotu odpowiedzialnego w Polsce jest Mercapharm sp. z o.o., ul. Wendy 15, 81-341 Gdynia.

®SCABINOL jest zastrzeżonym znakiem towarowym.